Zmiana danych na CEIDG-1

Businessman Writing On a DocumentStyczność przedsiębiorcy z drukiem CEIDG-1 nie kończy się w chwili założenia działalności gospodarczej. Każdą zmianę danych, którą trzeba zgłosić do urzędu, należy dokonywać właśnie przy użyciu tego formularza.

Podczas wprowadzania modyfikacji podatnik nie musi wypełniać wszystkich pól, które są wymagane w przypadku  nowych przedsiębiorców. Jedynie kilka rubryk należy uzupełnić obowiązkowo – niezależnie od rodzaju zmiany. Z pozostałych rubryk wypełnia się tylko te, które są potrzebne.

Podczas składania wniosku o zmianę danych w polu 01 podatnik powinien zaznaczyć pozycję drugą – “Wniosek o zmianę wpisu w CEIDG”. W tym miejscu należy również wprowadzić datę powstania zmiany. Na szczególną uwagę zasługują tutaj terminy – zgodnie z przepisami, podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia w urzędzie powstałej modyfikacji w ciągu siedmiu dni od jej zajścia.

W rubryce 03, dotyczącej danych osobowych, należy wprowadzić przynajmniej numery PESEL, NIP i REGON, nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia.

Ponadto koniecznie trzeba zaznaczyć jedną z opcji w pozycji 15 – pozostawienie obu pól pustych spowoduje uznanie wniosku za nieważny, podobnie jak w przypadku wybrania opcji “Nie składam oświadczenia”.

Kolejne obowiązkowe pole to rubryka 07 gdzie koniecznie należy uzupełnić- nazwę skróconą (lub – jeśli firma takiej nie posiada, imię i nazwisko właściciela). Jeśli podatnik w zgłoszeniu pierwotnym zadeklarował, że chce być ubezpieczony w ramach KRUS, powinien także zaznaczyć okienko “Chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników” – pozycja 13.1.2.

Kolejna rubryka, któr musi być wypełniona, to 17 – czyli informacje dotyczące właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawsze także należy uzupełnić ostatnią pozycję – 31, wprowadzając swój podpis, datę i miejsce złożenia wniosku oraz ewentualnie liczbę odpowiednich załączników. Cudzoziemcy powinni dodatkowo wypełnić pozycje 03.1 i 03.2.

Należy pamiętać, że przy użyciu formularza CEIDG-1 nie można wprowadzać modyfikacji w numerach PESEL, NIP lub REGON. W tej kwestii podatnik powinien zwrócić się do urzędu, który nadał mu odpowiedni numer bądź też do urzędu gminy, który może w takiej zmianie pośredniczyć.

Podczas wprowadzania zmiany przedsiębiorca zawsze powinien zaznaczyć pole, znajdujące się obok numeru rubryki, w którym modyfikacje będą wprowadzone. W przypadku sporej części rubryk podatnik jest zobowiązany do wprowadzenia zmian poprzez wypełnienie całej pozycji. Zasady te dotyczą rubryk:

 • 03 – danych personalnych,

 • 04 – adresu zamieszkania,

 • 05 – adresu zameldowania,

 • 07 – nazwy skróconej,

 • 08 – daty rozpoczęcia działalności,

 • 09 – danych kontaktowych,

 • 10 – adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

 • 12 – daty powstania obowiązku opłacania składek ZUS,

 • 14, 15, 16 – informacji o zawieszeniu/wznowieniu/zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej,

 • 17 – informacji dotyczącej naczelników urzędów skarbowych,

 • 18 – oświadczenia o wyborze formy opłacania podatku dochodowego,

 • 19 – formie wpłaty zaliczki,

 • 20, 21, 22 – rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej, danych podmiotu, który ją prowadzi lub miejsca przechowywania,

 • 23, 24, 25 – informacji o prowadzeniu zakładu pracy chronionej/zagranicznego przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości/działalności wyłącznie w formie spółki lub spółek cywilnych,

 • 29 – informacji o numerach identyfikacyjnych (podatkowych lub ubezpieczeniowych) uzyskanych w innych krajach.

Przedsiębiorca, który decyduje się zmienić dotychczasową formę opodatkowania podatkiem dochodowym bądź też sposób odprowadzania zaliczek powinien zwrócić szczególną uwagę na sposób dokonywania takich modyfikacji – wniosek CEIDG-1 służy bowiem wyłącznie do informowania o wprowadzonych zmianach. Natomiast aby móc takie modyfikacje zastosować, podatnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Jeśli chodzi o wybór formy opodatkowania, to oświadczenie takie musi zostać złożone do 20 stycznia nowego roku podatkowego. W kwestii sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca na wystosowanie odpowiedniego pisma ma czas do 20 lutego.

Jeśli wskazane powyżej terminy zostaną przekroczone, podatnik będzie zobowiązany do rozliczania się na takich samych zasadach, jak dotychczas, aż do zakończenia roku podatkowego.

Szczególne zasady dotyczą także modyfikacji pól związanych z PKD 2007 – czyli rodzajów prowadzonej działalności w pozycji 06. Nie można w tym miejscu wykreślić przeważającego rodzaju działalności, a jedynie go zmodyfikować. W tym celu podatnik powinien zakreślić kwadracik, znajdujący się w oknie “Przeważający” i wpisać nowy kod.

W tym miejscu formularza można także dodawać lub usuwać kody. Wprowadzając nowe wystarczy dopisać nowy kod, rozpoczynając od pozycji drugiej. Natomiast podczas usuwania także należy wprowadzić odpowiedni kod i zaznaczyć znajdujące się obok pole “Wykreślenie”.

Powyższe zasady stosuje się zarówno dla czynności wykonywanych w głównym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej – 06, jak i podczas zmiany kodów dla miejsc dodatkowych w rubryce 11.

Dane dotyczące spółek cywilnych, znajdujące się w rubryce 27, również mogą być zmienione przy wykorzystaniu wniosku CEIDG-1. Wspólnicy, korzystając w tym celu z formularza muszą oznaczyć pole 26, a kolejne pozycje wypełniać zgodnie z potrzebami. I tak, jeśli:

 • przedsiębiorca przystępuje do spółki, jest zobowiązany do wypełnienia pozycji 26. 1 – NIP oraz 26.2 – REGON;

 • wykonywanie działalności w spółce zostanie zawieszone, uzupełnić należy pozycje jak powyżej (NIP oraz REGON), a także 26.3 – oświadczenie o zawieszeniu działalności w spółce wraz ze wskazaniem konkretnej daty i 26.4 – przewidywany okres tego zawieszenia (również z podaniem konkretnego terminu);

 • wspólnicy planują wznowienie działalności w spółce – uzupełniają pola NIP, REGON, oraz 26.6 – oświadczenie o wznowieniu działalności ze wskazaniem konkretnej daty tego zdarzenia;

 • przedsiębiorca występuje ze spółki – wypełnia, tak jak we wszystkich wcześniejszych przypadkach NIP oraz REGON oraz dodatkowo pole 26.5 – oświadczenie o zaprzestaniu bycia wspólnikiem spółki, wraz z dokładną datą.

W przypadku, gdy przedsiębiorca decyduje się na wprowadzenie zmian dotyczących informacji o małżeńskiej wspólności majątkowej – pozycja 27, danych rachunków bankowych w pozycji 28 lub też udzielonych pełnomocnictw 30, nie ma obowiązku wypełniania ponownie całych rubryk. W takiej sytuacji należy oznaczyć kwadrat przy odpowiedniej pozycji, a następnie uzupełnić jedynie potrzebne elementy wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>