Opłata skarbowa

Opłata skarbowa nazywana inaczej opłatą stemplową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, dokonywane w sprawach indywidualnych. Kiedy jest stosowana?

Czynności, za które pobierana jest opłata obejmują wykonanie czynności urzędowych:- dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy),

- zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek petenta,
- podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań,

- zaświadczenia wydawane na wniosek petenta,

- weksle,

- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek petenta,

- dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela

Z kolei opłacie skarbowej nie podlega:


a) wykonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury a też odpisy, wypisy i kopie dokumentów dotyczących, np.:- pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej,

- nadania statusu uchodźcy i udzielenia azylu,

- nabycia obywatelstwa polskiego i stwierdzenia jego posiadania (w drodze repatriacji),
- kwestii alimentacyjnych, kurateli, przysposobienia,

- szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia,

- świadczeń socjalnych,

- ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent i ulg dla żołnierzy niezawodowych, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych w tym kombatantów


b) wykonanie czynności urzędowej i wydanie dokumentów w sprawach dotyczących:


- zmiany czy także ustalenia pisowni nazwiska i imienia osób, którym zmienione je bezprawnie,

- budownictwa mieszkalnego,

- wykonania w/w czynności przez agencje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,

- wydania zezwolenia na podjęcie działań związanych z ochroną środowiska,

- płatności dla producentów rolnych


c) wykonania czynności urzędowych, które podlegają innym odrębnym opłatom publicznoprawnym lub są z nich zwolnione

Jest kilka możliwych sposobów zapłaty opłaty skarbowej:


- poprzez wniesienie podania na papierze stemplowym,

- poprzez opatrzenie podania znakami opłaty skarbowej,

- bezgotówkowo przelewem na konto właściwego urzędu,

- gotówką w kasie urzędu

Wysokość wybranych opłat skarbowych:- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł,

- decyzja o zmianie imienia i nazwiska – 37 zł,
- przygotowanie aktu małżeństwa – 84 zł,

- zatwierdzenie projektu budowlanego – 47 zł,

- decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego – 219 zł,

- przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – 98 zł,

- decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi – 505 zł,

- zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł,

- zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP – 21 zł,

- wydanie duplikatu książeczki wojskowej – 28 zł,

- dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych – 110 zł,

- przygotowanie aktu urodzenia, zgonu, uznania dziecka – 11 zł,

- legalizacja dokumentu – 26 zł,

- potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego – 170 zł,

- pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36 zł,

- ustalenie brzmienia lub pisownia imienia nazwiska – 22 zł